چرا به سوره بقره بقره می گویند؟

چرا به سوره بقره بقره می گویند؟ چون قصه ” بقره = گاو بنی اسراییل ” و داستان جالب ان بیش از هر مسله دیگری که در این سوره وجود دارد توجه انسان را بر می انگیزد.